TS EN 54-23 YANGIN ALGILAMA VE YANGIN ALARM SİSTEMLERİ BÖLÜM 3 : YANGIN ALÂRM CİHAZLARI – SES CİHAZLARI

etkili aydınlatma yoğunluğu

Ek A kapsamında açıklanan ekipmanın ve yöntemin kullanılması suretiyle ölçülen, görsel alam cihazının ışık çıkışına uygun ölçüm

ışık çıkışı seviyesi

Ek B kapsamında açıklanan ekipmanın ve yöntemin kullanılması suretiyle ölçülen, görsel alam cihazının ışık çıkışına uygun ölçüm

mod (operasyon modu)

imalatçı tarafından belirtilen araçlar vasıtasıyla seçilebilecek olan görsel alarm cihazının önceden belirlenmiş muhtemel sayıdaki ışık çıkışından biri

referans noktası

imalatçı tarafından belirtilen görsel alarm cihazının yüzeyi içerisindeki veya üzerindeki optik merkezi temsil eden nokta

gerekli aydınlatma

cihazdan yayılan ışığın yönüne dik olan herhangi bir yüzeydeki 0,4 lm/m2’lik aydınlatma

A Tipi görsel alarm cihazı

Öncelikli olarak iç mekan uygulamaları için amaçlanan cihaz

NOT: A Tipi görsel alarm cihazları, birtakım korumalı dış mekan durumlarına uygun olabilecektir.

B Tipi görsel alarm cihazı

Öncelikli olarak dış mekan uygulamaları için amaçlanan cihaz

NOT: B Tipi görsel alarm cihazları, yüksek sıcaklık ve/veya nem olan birtakım iç mekan durumlarına yönelik olarak, A Tipi görsel alarm cihazlarından daha uygun olabilecektir.

görsel alarm cihazı (VAD)

herhangi bir binanın içindekilere, yangın durumunun mevcut olduğuna dair sinyal veren bir yanıp sönen

ışık üreten cihaz

AC: Alternatif akım. DC: Doğru/Düz akım. EMC: Elektromanyetik uyumluluk. RMS: Ortalama karekök. VAD: Görsel alarm cihazı 4 Gereklilikler

Operasyon süresi

Görsel alarm cihazları (VAD), en az 100 saat süreyle çalışacak şekilde değerlendirilecektir. Görev faktörüne veya maksimum zamanında işlemine yönelik herhangi bir sınırlama, söz konusu cihazın, 5.2 sayılı madde kapsamında tanımlanan test prosedürü gereğince 1 saat ‘açık’ ve 1 saat ‘kapalı’ olarak çalışmasını engellemeyecektir.

NOT: İşbu gereklilik, görsel alarm cihazları (VAD) bünyesinde yerel çalışma güzü depolama aracı olarak kullanılabilecek olan bataryaların kapasitesi için geçerli değildir. Söz konusu bataryalara yönelik kapasite ve dolum gereklilikleri, sistem gerekliliğini karşılamalıdır.

Dış iletkenlere yönelik olanak

Görsel alarm cihazı (VAD), mahfazasının içerisinde, dış iletkenlerin getirilmesi ve sonlandırılması amacıyla alan sağlayacaktır. İletkenlere veya kablolara yönelik giriş delikleri, sağlanacak veya söz konusu deliklerin oluşturulacağı yer, herhangi bir şablon veya diğer birtakım uygun araçlar sağlanması suretiyle gösterilecektir.

Dış iletkenlere bağlanma terminalleri, iletkenlerin, herhangi bir hasara uğramaksızın, metal yüzeyler arasında kenetlenmesini sağlayacak şekilde tasarlanacaktır. Her bir terminal, 0,28 mm2 ve 1,5 mm2 (dahil) arasında bir kesit alanına sahip olan her nevi iletken bağlantısını sağlayabilecektir.

Malzemelerin alevlenebilirliği

Görsel alarm cihazları (VAD), 5. Kloz kapsamında belirtilen testlere karşı direnç sağlayabilen malzemelerden yapılacaktır. İlaveten, Plastikten mahfazalardan yapışmış malzeme/malzemeler, aşağıdaki alevlenebilirlik gerekliliklerini karşılayacaktır:

Mahfaza koruması

Görsel alarm cihazlarının (VAD) mahfazası ile sağlanan koruma derecesi, aşağıdaki gereklilikleri karşılayacaktır:

Erişim

Özel aletler, kodlar, gizli vidalar, contalar, vb. gibi parçaların veya cihazın tamamının sökülmesine yönelik erişimi sınırlayacak araçlar temin edilecektir.

İmalatçı ayarları

Özel araçlar (örneğin; özel kod veya alet kullanımı) bulunmadığı sürece veya herhangi bir contanın kırılması veya sökülmesi suretiyle olmadığı sürece, imalatçı ayarlarının değiştirilmesi mümkün olmayacaktır.

Yerinde davranış ayarları

Görsel Alarm Cihazının (VAD) yerinde davranış ayarlarına yönelik hazırlık olması durumunda: a) işbu standarda uygunluğun talep edildiği her bir ayar ile ilgili olarak, görsel alarm cihazı (VAD), işbu standart kapsamında belirtilen gerekliliklere uygun olacak olup, ayar araçlarına erişim, yalnızca, ,herhangi bir kod veya özel alet kullanılması suretiyle veya görsel alarm cihazının (VAD) temelinden veya montajından sökülmesi suretiyle mümkün olacaktır ve b) işbu Avrupa Standardına uygunluğun talep edilmediği her nevi ayar/ayarlara erişim, yalnızca, herhangi bir kod veya özel aletin kullanılması suretiyle mümkün olacak olup, görsel alarm cihazının (VAD) üzerinde veya söz konusu ayarın/ayarların kullanıldığı ilgili verilerde, söz konusu görsel alarm cihazının (VAD), söz konusu standarda uygun olmadığı açık ve net bir şekilde belirtilecektir. NOT: Söz konusu ayarlar, örneğin, görsel alarm cihazında (VAD) veya kontrol ve gösterge ekipmanında gerçekleştirilebilecektir. 4.2.8 Yazılım kontrollü cihazlara yönelik gereklilikler

 

Yangın koşulları altında performans parametreleri

Kapsama hacmi

Görsel alarm cihazları (VAD), aşağıdaki üç kategoriden en az birine yönelik kapsama hacmi gerekliliğini karşılayacaktır:

C Kategorisindeki cihazlar, C-x-y (bkz. 4.3.6.2, d), 1)) olarak daha ayrıntılı bir şekilde belirtilecektir:

cihazın aşağıdaki şekilde olabileceği metre (m) cinsinden ölçüler: — x, 3, 6 veya 9 olup, monteli olarak, maksimum yüksekliği temsil etmektedir ve

O Kategorisinde yer alan cihazlar ile ilgili olarak, gerekli aydınlatmanın gerçekleştirildiği kapsama hacmi belirtilecektir

Işık çıkışı varyasyonu

gereğince test edilmesi halinde, görsel alarm cihazının (VAD) etkili aydınlatma yoğunluğundaki varyasyon (30 dakikadan fazla olmak üzere), %25’ten az olacaktır.

Minimum ve maksimum etkili aydınlatma yoğunluğu

5.3.3 gereğince test edilmesi halinde, görsel alarm cihazı (VAD), tüm ölçüm noktalarının %70’ine yönelik en az 1 cd’lik bir etkili aydınlatma yoğunluğu üretecek olup, her nevi ölçüm noktalarına yönelik olarak 500 cd’yi aşmayacaktır.

Işık rengi

Görsel alarm cihazı (VAD), beyaz veya kırmızı renkte bir yanıp sönen ışık yayacaktır.

Geçici ışık paterni ve yanıp sönme sıklığı

Görsel alarm cihazının (VAD) yanıp sönme hızı, her bir yanıp sönmenin ilk darbesinin art arda gelen ön kenarının (P10L) %10’luk pik değerinde ölçülen 0,5 Hz ile 2 Hz arasında olacaktır. NOT: Geçici ışık paterni ve yanıp sönme sıklığı, farklı ülkelerde değişiklik gösterebilecektir. Yerel yönetmeliklerin incelenmesi gerekmektedir.

İşaretleme

Her bir görsel alarm cihazında (VAD), aşağıdaki bilgiler açık ve net bir şekilde belirtilecektir: a) işbu standardın sayısı (bir başka ifadeyle; EN 54-23);

Veriler

Aşağıdaki hususlar ile birlikte, 4.3.6.1 gereğince belirtilen bilgiler, cihaz ile birlikte temin edilecek veya her bir cihazın üzerinde tanımlanan veya her bir cihaz ile birlikte temin edilen veri listesinde veya teknik el kitabında sağlanacaktır:

Senkronizasyon (gereklilikler doğrultusunda isteğe bağlı)

Görsel alarm cihazları (VAD), cihazların birbirlerine çok yakın olduğu durumlarda, epilepsinin indüklenmesi gibi olumsuz etkiler ile sonuçlanabilecek olan herhangi bir yanıp sönme frekansı/geçici patern olasılığını giderecek bir senkronizasyon fonksiyonu içerebilecektir. Bu tür durumlarda, görsel alarm cihazları (VAD), 5.3.7 kapsamında tanımlanan test gerekliliklerini karşılayacaktır. NOT: Söz konusu senkronizasyon, iç devre, cihazlar arasından bağlı olan bir tetikleme kablosunun ilave edilmesi veya imalatçı tarafından tanımlanan sair araçlar vasıtasıyla gerçekleştirilebilecektir.

Isı direnci

Kuru ısı (operasyonel)

A Tipi ve B Tipi görsel alarm cihazları (VAD), 5.4.1.1 kapsamında belirtildiği üzere, yüksek ortam sıcaklıklarında doğru bir şekilde çalışacaktır.

Kuru ısı (dayanım)

B Tipi görsel alarm cihazları (VAD), 5.4.1.2 kapsamında belirtildiği üzere, uzun süreli yüksek sıcaklığa maruz kalmaya dayanabilecektir.

Soğuk (operasyonel)

A Tipi ve B Tipi görsel alarm cihazları (VAD), 5.4.1.3 kapsamında belirtildiği üzere, düşük ortam sıcaklıklarında doğru bir şekilde çalışabilecektir.

Nem direnci

Yaş ısı, devirli (operasyonel)

A Tipi ve B Tipi görsel alarm cihazları (VAD), 5.4.2.1 kapsamında belirtildiği üzere, yüksek nem seviyesinde doğru bir şekilde çalışacaktır.

Yaş ısı, kalıcı durum (dayanım)

A Tipi ve B Tipi görsel alarm cihazları (VAD), 5.4.2.2 kapsamında belirtildiği üzere, sürekli olarak yüksek seviyeli neme maruz kalmaya dayanabilecektir.

Yaş ısı, devirli (dayanım)

B Tipi görsel alarm cihazları (VAD), 5.4.2.3 kapsamında belirtildiği üzere, devirli nem seviyelerinin etkisine dayanabilecektir.

Şok ve titreşim direnci

Şok (operasyonel)

A Tipi ve B Tipi görsel alarm cihazları (VAD), 5.4.3.1 kapsamında belirtildiği üzere, mekanik şoklara tabi tutulması halinde doğru bir şekilde çalışacaktır.

Darbe (operasyonel)

A Tipi ve B Tipi görsel alarm cihazları (VAD), 5.4.3.2 kapsamında belirtildiği üzere, mekanik darbelere tabi tutulması halinde düzgün bir şekilde çalışabilecektir.

Titreşim, sinüs biçimli (operasyonel)

A Tipi ve B Tipi görsel alarm cihazları (VAD), 5.4.3.3 kapsamında belirtildiği üzere, sinüs biçimli titreşime tabi tutulması halinde doğru bir şekilde çalışacaktır.

Titreşim, sinüs biçimli (dayanım)

A Tipi ve B Tipi görsel alarm cihazları (VAD), 5.4.3.4 kapsamında belirtildiği üzere, sinüs biçimli titreşimin etkisine dayanabilecektir.

Korozyon direnci – Kükürt dioksit (SO2) korozyonu (dayanım)

A Tipi ve B Tipi görsel alarm cihazları (VAD), 5.4.4 kapsamında belirtildiği üzere, herhangi bir SO2 korozyon ortamına maruz kalmaya dayanabilecektir.

Elektriksel kararlılık – Elektromanyetik Uyumluluk (EMC), bağışıklık (operasyonel)

A Tipi ve B Tipi görsel alarm cihazları (VAD), 5.4.5 kapsamında belirtildiği üzere, elektromanyetik girişime tabi tutulması halinde doğru bir şekilde çalışabilecektir. 5 Testler ve değerlendirme yöntemleri

  1. a) tüm ışık kaynaklarının, nihai ölçümler sırasında kontrol edildiğinde çalışır durumda olması halinde (bkz. 5.4.3.4.2.5, a)) ve
  2. b) ışık çıkışı seviyelerinin oranlarının (Qmax:Qmin), 1,5’i aşmaması halinde. 5.4.4 Korozyon direnci – Kükürt dioksit (SO2) korozyonu (dayanım)

 

 

TS EN 54-23 Yangın Algılama Ve Yangın Alarm Sistemleri Bölüm 3 : Yangın Alârm Cihazları – Ses Cihazları

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top